מילון מונחים בסיסיים

לוח שפיצר

לוח שפיצר, ע״ש המתמטיקאי האוסטרי שהמציא אותו, סימון שפיצר, הוא לוח הסילוקין של  הלוואה הניטלת מהבנק . בהתאם ללוח זה הפירעון יחושב מראש, כך שההחזר החודשי יהיה אחיד בגובהו. בתקופה הראשונה של ההחזרים, שיעור גבוה יותר מההחזר ייועד לכיסוי הריבית בעסקה ופחות על חשבון הקרן, ובחלוף הזמן שיעור זה יפחת ובמקומו יצמח שיעור התשלום לטובת החזר הקרן ופחות לטובת הריבית.

קרן שווה

לוח סילוקין זה פחות נמצא בשימוש של הבנקים ובדרך כלל הוא מתאים ללווים ששכרם החודשי גבוה. בלוח זה התשלום עבור הקרן הוא המרכיב הקבוע בהחזר החודשי מאחר והינו שווה מידי חודש. לפיכך, היקף הקרן מצטמצם בחלוף הזמן  ובהתאמה נוצרת הפחתה בגובה תשלומי הריבית שמביאה בהמשך לצמצום הדרגתי בהחזר החודשי.

ריבית

המונח הכלכלי ״ריבית״ מתאר את מחירו של הכסף שאדם נדרש לשלם לאדם אחר, לבנק או למוסד מימוני כלשהו, עבור סכום הכסף שלווה. ישנם סוגי ריבית שונים, אם אלה ריביות משתנות או ריביות קבועות.

מסלולי ריביות נפוצים בבנקים למשכנתאות

  • ריבית הפריים – נקבעת על ידי הבנקים ומבוססת על הריבית אותה מפרסם  בנק ישראל בתוספת מרווח שנקבע על ידם, כשהמרווח הנפוץ לחישוב הוא ריבית בנק ישראל פלוס 1.5%. ריבית הפריים משמשת כבסיס לחישוב הריביות המוצעות לפקדונות, הלוואות, משיכות יתר ומשכנתאות. 
  • ריבית קבועה לא צמודה למדד – זהו המסלול הבטוח ביותר במשכנתה ולרוב גם היקר מביניהם. מסלול זה הוא הכי סולידי משום שהריבית שהבנק נותן לכם תישאר כזו עד סוף המשכנתה ללא כל שינוי. הסכום עבור מסלול זה יישאר קבוע עד תום ההלוואה.                                                                      
  • ריבית קבועה צמודה למדד- מסלול זה הוא האח הקטן של המסלול הקבוע לא צמוד. הריבית פה אמנם קבועה ולא תשתנה אבל סכום ההלוואה צמוד למדד המחירים לצרכן כך שיש כאן רכיב של סיכון. בכל פעם שמדד המחירים לצרכן יעלה, הסכום במסלול זה יעלה גם וכך להיפך. ההחזר החודשי כאן לא יישאר קבוע משום שכל עלייה/ירידה של המדד תעלה או תפחית את ההחזר. חשוב לציין שגם הלוואת הזכאות היא קבועה וצמודה למדד.                                                                                                                                                                                                                                                  
  • משתנה כל 5 שנים צמודת מדד (אג"ח ממשלתי)- מסלול זה הוא יקיר ליבם של הבנקים. הם ישאפו לשלב אותו כמה שיותר בכל משכנתא. במסלול זה הריבית משתנה כל 5 שנים וגם צמודה למדד. הריבית נקבעת על פי עוגן אגרות חוב ממשלתיות (צמוד מדד), על אותו עוגן הבנק מוסיף מרווח שנסגר מולכם וכך בכל 5 שנים במועד העדכון, בודקים מה העוגן , מוסיפים עליו את המרווח וזו תהיה הריבית ל 5 שנים הקרובות.                                                         
  • משתנה כל 5 שנים לא צמודת מדד (אג"ח ממשלתי) – מסלול זה הוא האח הקטן של מסלול המשתנה צמודה. הריבית בו משתנה כל 5 שנים והיא לא צמודה למדד המחירים לצרכן. המסלול הזה מחושב גם לפי עוגן אגרות חוב ממשלתי (לא צמוד) וכל 5 שנים יש מועד עדכון על פי עוגן ועליו התוספת שהבנק סיכם מולכם במשכנתה.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מחושב על בסיס השתנות מחירי המוצרים בסל מוצרי הצריכה והשירותים, שהרכבו נקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סל זה כולל 100 מוצרי יסוד ביניהם מחירי הדיור ומחירי הפירות והירקות. מדד זה מתפרסם ב-15 לכל חודש, והשתנותו משפיעה על גובה ההחזר החודשי של משכנתאות במסלולים צמודי מדד. כאשר המדד עולה הוא מביא בהתאמה לעליה בשווי הקרן הצמודה למדד. כלומר, אם נטלתם הלוואה בהיקף של 100 אלף שקל, והמדד עלה ב- 1%, אזי קרן ההלוואה שלכם תצמח ב-1% והחוב שלכם יהיה 101 אלף שקל, וכמובן להיפך – מדד שיורד יביא להפחתה בשיעור זהה בשווי הקרן.

טאבו

טאבו היא הלשכה לרישום מקרקעין השייכת למשרד המשפטים. בטאבו נרשמים זכויותיו של אדם או בנק בנכס מסוים. הנכסים בישראל נרשמים על פי גוש וחלקה והדירה עצמה רשומה בתור תת חלקה.

הלוואת זכאות

הלוואת זכאות ניתנת דרך הבנקים למשכנתאות לזכאים של משרד הבינוי והשיכון אשר עומדים בתנאים שנקבעו. הזכאות נקבעת על פי שיטת ניקוד המבוססת על פרמטרים שונים כמו מספר שנות נישואין, מספר ילדים, דירה ראשונה. תוכלו לחשב את גובה ההלוואה שמגיעה לכם באמצעות המחשבון שלנו